GiveMeInfo project

RA Minister of Environment

Cases

Total number of requests: 31

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
3320 01.09.2021 On time full response Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 25.08.2021 30.08.2021
3311 19.08.2021 On time full response 2021 թվականի օգոստոսի 13-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին՝ ուղարկվել է արդյոք Բնապահպանության և... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 13.08.2021 19.08.2021
3304 11.08.2021 Incomplete response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 թվականի օգոստոսի 3-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին՝ ինչ իրազեկման... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 03.08.2021 10.08.2021
3305 11.08.2021 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 թվականի հուլիսի 28-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ խնդրելով սեղմ ժամկետում պարտադրել կամ հորդորել առևտրային... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 28.07.2021 04.08.2021
3261 30.04.2021 On time full response Գաղտնազերծված փաստաթղթեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 թվականի ապրիլի 20-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել գերատեսչության... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 19.04.2021 26.04.2021
3243 26.04.2021 On time full response Հարցումների վիճակագրություն 2020: Քաղաքացի Ռիմա Գրիգորյանը 2021 թվականի ապրիլի 8-ին տեղեկություն ստանալու հարցումներ է ուղարկել ՀՀ նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի ընթացքում... Ռիմա Գրիգորյան 08.04.2021 15.04.2021
3198 29.01.2021 On time full response Մերժված հարցումներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունվարի 21-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 21.01.2021 22.01.2021
3143 18.09.2020 On time full response Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել, թե տեղեկություն... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 15.09.2020 18.09.2020
3101 28.08.2020 On time full response 2018թ. 2019թ. 2020-ին ՀՀ պետական բյուջեից ՀԿ-ներին տրամադրված դրամաշնորհներ և սուբսիդիաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2020 թ-ի օգոստոսի 24-ին... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 24.08.2020 28.08.2020
3030 09.06.2020 On time full response ՏԱ օրենքի փոփոխության նախագիծ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը մարտիի 5-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել մանրամասն տեղեկություններ,... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 05.03.2020 11.03.2020

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.