GiveMeInfo project

RA Minister of High-Tech Industry

Cases

Total number of requests: 18

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
3345 13.01.2022 Incomplete response Տեղեկատվության ազատություն։ 2021 թ․ դեկտեմբերի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցումներ էր ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մի շարք մարմիններ՝... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 28.12.2021 05.01.2022
3325 02.09.2021 On time full response Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 25.08.2021 01.09.2021
3258 30.04.2021 On time full response Գաղտնազերծված փաստաթղթեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 թվականի ապրիլի 20-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել գերատեսչության... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 19.04.2021 26.04.2021
3240 26.04.2021 On time full response Հարցումների վիճակագրություն 2020: Քաղաքացի Ռիմա Գրիգորյանը 2021 թվականի ապրիլի 8-ին տեղեկություն ստանալու հարցումներ է ուղարկել ՀՀ նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի ընթացքում... Ռիմա Գրիգորյան 08.04.2021 14.04.2021
3199 26.01.2021 On time full response Մերժված հարցումներ։ 2020 թվականի հունվարի 21-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 21.01.2021 26.01.2021
3141 16.09.2020 On time full response Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն՝ խնդրելով տեղեկություն... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 15.09.2020 16.09.2020
3112 11.09.2020 On time full response Արհեստական շնչառության սարքեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020թ. սեպտեմբերի 3-ին տեղեկատվություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն՝ խնդրելով... ՙԻնֆորմացիայի ազատության կենտրոն՚ ՀԿ 03.09.2020 11.09.2020
3098 08.09.2020 Late full response 2018թ. 2019թ. 2020-ին ՀՀ պետական բյուջեից ՀԿ-ներին տրամադրված դրամաշնորհներ և սուբսիդիաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2020 թ-ի օգոստոսի 24-ին... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 24.08.2020 03.09.2020
3090 17.08.2020 On time full response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020թ.-ի oգոստոսի 5-ին դիմել է ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ով է... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 05.08.2020 13.08.2020
2995 02.06.2020 On time full response Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 14.01.2020 20.01.2020

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.