GiveMeInfo project

Scientific-Practical Center օf Forensic Medicine SNCO

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2633 03.04.2019 Incomplete response Հաստիքացուցակ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ.-ի մարտի 1-ին դիմել էր Առողջապահության նախարարության «Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 01.03.2019 05.03.2019

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

02.07.2019 #2752 - Ministry of Foreign Affairs

Էլեկտրոնային ծառայություններ:Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի հուլիսի 2-ին դիմել էր արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե Ձեր ղեկավարած գերատեսչության կողմից ինչ էլեկտրոնային ծառայություններ են գործարկվում

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.