GiveMeInfo project

State Revenue Committee

Cases

Total number of requests: 20

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
3364 14.01.2022 Incomplete response Տեղեկատվության ազատություն։ 2021 թ․ դեկտեմբերի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցումներ էր ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մի շարք մարմիններ՝... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 28.12.2021 07.01.2022
3334 21.12.2021 On time full response Ծխախոտի ներմուծում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 թվականի սեպտեմեբերի 27-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Պետական եկամուտների կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին,... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 27.09.2021 28.09.2021
3289 04.05.2021 On time full response Գաղտնազերծված փաստաթղթեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 թվականի ապրիլի 20-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել գերատեսչության... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 20.04.2021 29.04.2021
3218 02.02.2021 Incomplete response Մերժված հարցումներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունվարի 22-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 22.01.2021 29.01.2021
3152 18.09.2020 On time full response Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Պետական եկամուտների կոմիտե՝՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել , թե տեղեկություն ստանալու... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 15.09.2020 18.09.2020
3012 02.06.2020 On time full response Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 14.01.2020 16.01.2020
2954 09.03.2020 On time full response Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2019: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի փետրվարի 28-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել՝ խնդրելով տրամադրել պետական մարմնի աշխատակազմի տնօրինության տակ... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 28.02.2020 06.03.2020
2843 30.10.2019 Late full response Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 16-ին դիմել էր պետական եկամուտների կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկութուններ այն մասին, թե քանի՞ ծառայողական ավտոմեքենա... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 16.10.2019 29.10.2019
2787 19.09.2019 On time full response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբերի 17-ին դիմել էր պետական եկամուտների կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 17.09.2019 18.09.2019
2698 19.06.2019 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Պետական եկամուտների կոմիտե խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել կամ վերամշակվել... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 20.05.2019 14.06.2019

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.