GiveMeInfo project

RA Ministry of Economic Development and Investments (until 2019 June)

Cases

Total number of requests: 18

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2695 04.06.2019 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 16.05.2019 23.05.2019
2656 08.04.2019 On time full response Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայյի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 2-ին դիմել էր Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 02.04.2019 05.04.2019
2622 01.03.2019 On time full response Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 20.02.2019 23.02.2019
2575 01.03.2019 Incomplete response Պարգևավճարներ 2016, 2017, 2018 թթ. դեկտեմբեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի հունվարի 29-ին դիմել էր Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն՝... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 29.01.2019 26.02.2019
2526 24.12.2018 Incomplete response Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 10-ին դիմել էր ՀՀ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 10.12.2018 17.12.2018
2470 17.09.2018 On time full response 2017 թ. և 2018թ.-ին նախարարության կողմից տրամադրված նվիրատվություններ և նվիրաբերություններ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի սեպտեմբերի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 11.09.2018 14.09.2019
2452 23.08.2018 Late full response 2017 թ. և 2018թ.-ին ՀՀ պետական բյուջեից ՀԿ-ներին տրամադրված դրամաշնորհներ և սուբսիդիաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի օգոստոսի 15-ին դիմել... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն ՀԿ 15.08.2018 22.08.2018
2417 16.06.2018 On time full response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի հունիսի 12-ին դիմել էր նախարարություն` խնդրելով տրամադրել տեղեկություն գերատեսչությունում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.06.2018 14.06.2018
2399 02.06.2018 Incomplete response Թափուր հաստիքներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի մայիսի 23-ին դիմել էր նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել գերատեսչությունում առկա թափուր... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.05.2018 25.05.2018
2375 23.05.2018 On time full response Ֆինանսական հաշվետվություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի մայիսի 14-ին դիմել էր նախարարություն` խնդրելով տրամադրել նախարարության` 2018 թվականի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 14.05.2018 18.05.2018

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.