GiveMeInfo project

RA Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources (until...

Cases

Total number of requests: 18

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2694 04.06.2019 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 16.05.2019 22.05.2019
2655 08.04.2019 On time full response Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայյի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 2-ին դիմել էր Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն՝ խնդրելով... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 02.04.2019 05.04.2019
2621 01.03.2019 Late full response Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն՝... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 20.02.2019 27.02.2019
2624 27.02.2019 Incomplete response Պարգևավճարներ 2016, 2017, 2018 թթ. դեկտեմբեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի հունվարի 29-ին դիմել էր Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 29.01.2019 27.02.2019
2518 21.12.2018 Incomplete response Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 10-ին դիմել էր ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 10.12.2018 13.12.2018
2471 17.09.2018 On time full response 2017 թ. և 2018թ.-ին նախարարության կողմից տրամադրված նվիրատվություններ և նվիրաբերություններ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի սեպտեմբերի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 11.09.2018 17.09.2018
2463 24.08.2018 On time full response 2017 թ. և 2018թ.-ին ՀՀ պետական բյուջեից ՀԿ-ներին տրամադրված դրամաշնորհներ և սուբսիդիաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի օգոստոսի 15-ին դիմել... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 15.08.2018 20.08.2018
2410 18.06.2018 On time full response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի հունիսի 12-ին դիմել էր նախարարություն` խնդրելով տրամադրել տեղեկություն գերատեսչությունում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.06.2018 13.06.2018
2392 02.06.2018 Incomplete response Թափուր հաստիքներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի մայիսի 23-ին դիմել էր նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել գերատեսչությունում առկա թափուր... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.05.2018 29.05.2018
2366 17.05.2018 On time full response Ֆինանսական հաշվետվություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի մայիսի 14-ին դիմել էր նախարարություն` խնդրելով տրամադրել նախարարության` 2018 թվականի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 14.05.2018 17.05.2018

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.