GiveMeInfo project

Primary School 55 after A. Chekhov, Yerevan

Cases

Total number of requests: 3

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1007 20.10.2016 Mute refusal Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի օգոստոսի 17-ին տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Անտոն Չեխովի անվան թիվ 55 դպրոցին և խնդրել էր տեղեկություններ դպրոցում 1-ին դասարանի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.08.2012 -
1050 20.10.2016 Late full response 2012թ.-ի սեպտեմբերի 12-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցմամբ դիմել էր Անտոն Չեխովի անվան թիվ 55 դպրոցին և խնդրել էր տեղեկություններ դպրոցում 1-ին դասարանի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.09.2012 24.09.2012
2091 13.10.2016 Unjustified refusal Հավաքարարի հաստիքի վերաբերյալ.2016թ.ի սեպտեմբերի 14-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևանի Ա. Չեխովի անվան թիվ 55 հիմնական դպրոց՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 14.09.2016 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

05.05.2020 #2988 - Office of Prime Minister

Ազդարարման համակարգ։ 2020թ. մայիսի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման մի շարք մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի ներքին և արտաքին ազդարարման պատասխանատու անձի անունը, զբաղեցրած պաշտոնը և կոնտակտային տվյալները, ինչպես նաև պաշտոնական կայքի այն էջի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.