GiveMeInfo project

High School 114, Yerevan

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2084 12.10.2016 Mute refusal Հավաքարարի հաստիքի վերաբերյալ.2016թ.ի սեպտեմբերի 14-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևանի թիվ 114 ավագ դպրոց՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ դպրոցում հավաքարարի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 14.09.2016 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

28.07.2020 #3084 - Գեղարքունիք

Աղբ, տուգանքներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020թ.-ի հուլիսի 28-ին դիմել է Գեղարքունիքի մարզպետարան՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել վերջին 5 տարիների ընթացքում մարզում՝ աղբը չսահմանված վայրում թափելու համար տուգանված իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց թվի մասին։

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.