GiveMeInfo project

High School 42, Yerevan

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2083 04.11.2016 Late full response Հավաքարարի հաստիքի վերաբերյալ.2016թ.ի սեպտեմբերի 14-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևանի թիվ 42 ավագ դպրոց՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ դպրոցում հավաքարարի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 14.09.2016 03.11.2016

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

15.06.2020 #3048 - Corruption Prevention Commision

Հայտարարագրեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի ապրիլի 15-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով` խնդրելով տեղեկացնել, թե 2020 թ. հունիսի 5-ի դրությամբ հայտարարատու քանի անձ չի ներկայացրել հայտարարագիր։ Ստացած պատասխանը համարելով թերի՝ ԻԱԿ-ը...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.