GiveMeInfo project

«Եվրասիա» միջազգային համալսարան

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1344 06.05.2014 Late full response 2014թ.-ի ապրիլի 3-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Եվրասիա միջազգային համալսարանին` խնդրելով տեղեկություններ համալսարանի դասախոսական կազմի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 03.04.2014 15.04.2014
459 02.08.2011 Late full response 2010թ.-ի հոկտեմբերի 21-ին ԻԱԿ-ը գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Եվրասիա" միջազգային համալսարանին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2010թ.-ի ընթացքում համալսարանի իրականացրած մշակութային... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.10.2010 03.11.2010

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.