GiveMeInfo project

Qarkop community

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2041 05.09.2016 Incomplete response 2016թ.ի հուլիսի 19-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Քարկոփ համայնքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ Քարկոփ համայնքի ղեկավարի և ավագանու՝ 2008թ.-ից մինչև... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 19.07.2016 25.07.2016

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.