GiveMeInfo project

Intellectual Property Agency

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1886 03.06.2016 On time full response Ծառայողական ավտոմեքենաներ.2016թ.-ի մարտի 16-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Մտավոր սեփականության գործակալությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 16.03.2016 23.03.2016

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2023 #3466 - Health and Labor Inspectorate

Ուղեցույց: 2023 թվականիհունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել ծ «Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքի ցուցիչները Հայաստանի Հանրապետությունում» ուղեցույցի աշխատանքային pdf կամ...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.