GiveMeInfo project

National Healthcare Agency

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1861 03.06.2016 On time full response Ծառայողական ավտոմեքենաներ.2016թ.-ի մարտի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Պետական առողջապահական գործակալությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.03.2016 23.03.2016

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

22.04.2019 #2672 - Ministry of Defense

Զինծառայողների հաշվառման տարիք: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 22-ին դիմել էր Պաշտպանության նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե որ տարիքում են սկսում հաշվառել տղա երեխաներին զինծառայության նպատակոց,արդյոք այդ տաչիքից...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.