GiveMeInfo project

"AmeriaBank" CJSC

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1795 04.12.2015 Legal refusal 2015 թ.-ի նոյեմբերի 20-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել է "Ամերիաբանկ" ՓԲԸ-ին ՝ խնդրելով տեղեկություններ բանկի և հարակից տարածքի (մուտքի)... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 20.11.2015 03.12.2015

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

19.12.2019 #2886 - Office of Prime Minister

Պետական գնումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թ.-ի դեկտեմբերի 19-ին դիմել էր Վարչապետի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի գնման մրցույթ է իրականացրել աշխատակազմը 2019 թվականի ընթացքում, նշել՝ 2019 թվականի գնումներից քանիսն են իրականացվել մեկ անձից և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.