GiveMeInfo project

Akhuryan Rural Community

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1754 05.10.2015 Late full response 2015թ.-ի օգոստոսի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Ախուրյանի գյուղապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ 01.01.2015թ.-01.07.2015թ. գյուղապետարանի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 28.08.2015 11.09.2015
1752 05.10.2015 Late full response 2015թ.-ի օգոստոսի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Ախուրյանի գյուղապետարանին՝ խնդրելով տեղեկություններ գյուղապետարանի ծառայողական ավտոմեքենաների... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 28.08.2015 11.09.2015

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.