GiveMeInfo project

"Tsarav Aghbyur" Condominium

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1803 27.01.2016 Incomplete response 2015թ.-ի դեկտեմբերի 21-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Ծարավ աղբյուր" համատիրությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ համատիրության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.12.2015 22.01.2016
1751 05.10.2015 Mute refusal 2015թ.-ի օգոստոսի 21-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Ծարավ աղբյուր" համատիրությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ համատիրության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.08.2015 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

05.05.2020 #2988 - Office of Prime Minister

Ազդարարման համակարգ։ 2020թ. մայիսի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման մի շարք մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի ներքին և արտաքին ազդարարման պատասխանատու անձի անունը, զբաղեցրած պաշտոնը և կոնտակտային տվյալները, ինչպես նաև պաշտոնական կայքի այն էջի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.