GiveMeInfo project

Yerevan State Conservatory Named After Komitas

Cases

Total number of requests: 4

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1338 06.05.2014 On time full response 2014թ.-ի ապրիլի 3-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երեւանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիային` խնդրելով տեղեկություններ կոնսերվատորիայի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 03.04.2014 11.04.2014
1239 20.08.2013 Late full response 2013թ.-ի հուլիսի 19-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիային և խնդրել էր տեղեկություններ ուսանողների կողմից... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 19.07.2013 30.07.2013
358 23.01.2012 Late full response 2010թ.-ի հոկտեմբերի 21-ինԻնֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիային խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ 2010թ.-ին ինստիտուտի իրականացրած... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 10.05.2011 27.06.2011
465 02.08.2011 Legal refusal 2010թ.-ի հոկտեմբերի 21-ին ԻԱԿ-ը գրավոր հարցմամբ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիային խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ 2010թ.-ին ինստիտուտի իրականացրած ծրագրերի և դրանց համար նախատեսված... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.10.2010 28.10.2010

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.