GiveMeInfo project

Licensing Agency

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1897 03.06.2016 Mute refusal Ծառայողական ավտոմեքենաներ.2016թ.-ի մարտի 16-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Լիցենզավորման գործակալությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 16.03.2016 -
1616 08.05.2015 On time full response 2015թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Լիցենզավորման գործակալությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ գործակալության ծառայողական... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.02.2015 04.03.2015

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

18.09.2023 #3532 - RA Minister of Economy

Զգայուն ապրանքների ցանկ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է Էկոնոմիկայի նախարարության «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ն 2021, 2022 և 2023...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.