GiveMeInfo project

State Social Security Service

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1780 22.10.2015 On time full response 2015թ.-ի հոկտեմբերի 12-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը ` խնդրելով տրամադրել տեղեկություն ծառայության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.10.2015 20.10.2015
1590 06.05.2015 On time full response 2015թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ ծառայության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.02.2015 02.03.2015

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #3012 - State Revenue Committee

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.