GiveMeInfo project

Ministry of Territorial Administration and Emergency Situations (up...

Cases

Total number of requests: 9

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1836 03.06.2016 On time full response էլեկտրոնային հարցումներ.2016թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.02.2016 03.03.2016
1744 15.09.2015 Incomplete response 2015թ.-ի սեպտեմբերի 8-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 08.09.2015 15.09.2015
1726 08.09.2015 Late full response 2015թ.-ի օգոստոսի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ ԲԿԳ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 10.08.2015 07.09.2015
1721 08.09.2015 Late full response 2015թ.-ի օգոստոսի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ ԲԿԳ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 10.08.2015 07.09.2015
1712 03.08.2015 Late full response 2015թ.-ի հուլիսի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 10.07.2015 23.07.2015
1693 03.08.2015 Late full response 2015թ.-ի հուլիսի 9-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ 2012,... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 09.07.2015 20.07.2015
1530 05.05.2015 On time full response 2015թ.-ի հունվարի 14-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ, իսկ 2015թ.-ի հունվարի 14-ին` նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով, դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման և... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 14.01.2015 20.01.2015
1568 20.02.2015 On time full response 2015թ.-ի հունվարի 30-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 30.01.2015 06.02.2015
1510 16.01.2015 Late full response 2014թ.-ի դեկտեմբերի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.12.2014 15.01.2015

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.