GiveMeInfo project

RA State Nuclear Safety Regulatory Committee by the Government

Cases

Total number of requests: 19

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
3362 14.01.2022 Incomplete response Տեղեկատվության ազատություն։ 2021 թ․ դեկտեմբերի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցումներ էր ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մի շարք մարմիններ՝... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 28.12.2021 29.12.2021
3268 30.04.2021 On time full response Գաղտնազերծված փաստաթղթեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 թվականի ապրիլի 20-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել գերատեսչության... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 20.04.2021 21.04.2021
3194 27.01.2021 On time full response Մերժված հարցումներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունվարի 22-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 22.01.2021 25.01.2021
3145 16.09.2020 On time full response Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել ,... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 15.09.2020 16.09.2020
3011 02.06.2020 On time full response Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 14.01.2020 -
2952 09.03.2020 On time full response Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2019: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի փետրվարի 28-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել՝ խնդրելով տրամադրել պետական մարմնի աշխատակազմի տնօրինության տակ... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 28.02.2020 02.03.2020
2814 17.01.2020 Mute refusal ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 3-ին դիմել էր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 03.10.2019 -
2542 27.12.2018 Incomplete response Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 11-ին դիմել էր ՀՀ Միջուկային անվտանգության կոմիտե՝ խնդրելով... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 11.12.2018 14.12.2018
2423 16.06.2018 Incomplete response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի հունիսի 12-ին դիմել էր մարմին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություն գերատեսչությունում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.06.2018 15.06.2018
2168 09.02.2017 On time full response Աշխատակիցների պարգևատրում: 2016թ.-ի նոյեմբերի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.11.2016 22.11.2016

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.