GiveMeInfo project

National Archive of Armenia

Cases

Total number of requests: 6

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1303 30.09.2013 Late full response 2013թ.-ի սեպտեմբերի 3-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ՀՀ քաղաքացի Անահիտ Բեկյանին տեղեկություն ստանալու հարցում օգնելու համար տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Հայաստանի ազգային... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 03.09.2013 17.09.2013
1221 24.07.2013 Late full response 2013թ.-ի հունիսի 19-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ՀՀ քաղաքացիներ Անահիտ Բեկյանի և Զարուհի Եղիազարյանի խնդրանքով տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ ազգային արխիվին և խնդրել... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 19.06.2013 17.07.2013
1185 06.05.2013 Mute refusal 2013թ.-ի ապրիլի 2-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ՀՀ քաղաքացի Զարուհի Եղիազարյանի խնդրանքով տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ ազգային արխիվին և խնդրել արխիվային տեղեկանքներ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 02.04.2013 -
673 10.05.2012 On time full response 2012թ.-ի փետրվարի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցում էր ուղարկել ՀՀ Ազգային արխիվ` խնդրելով տեղեկություններ 2011թ.-ին ՀՀ նախարարությունների կողմից... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.02.2012 24.02.2012
355 23.01.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Հայաստանի Ազգային արխիվին` խնդրելով հայտնել տեղեկություններ 2007-2010թ.թ.-ի ընթացքում ՀՀ նախարարություններից ստացված գաղտնազերծված փաստաթղթերի մասին:... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 18.04.2011 26.04.2011
480 02.08.2011 Late full response ԻԱԿ-ին դիմած քաղաքացի Ա. Ամիրխանյանի համար տեղեկություն ստանալու նպատակով ԻԱԿ-ը դիմել էր Հայաստանի ազգային արխիվին` խնդրելով տեղեկություններ նախկին Հաղթանակ գյուղի` 1991թ.-ի հողահատկացման... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 14.07.2010 06.08.2010

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.