GiveMeInfo project

Staff of the RA President

Cases

Total number of requests: 15

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2697 04.06.2019 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Նախագահի աշխատակազմ խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել կամ վերամշակվել 2014-2019... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 16.05.2019 22.05.2019
2658 08.04.2019 On time full response Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայյի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 2-ին դիմել էր ՀՀ նախագահի աշխատակազմ ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 02.04.2019 05.04.2019
2613 26.02.2019 On time full response Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր ՀՀ նախագահի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել Գերատեսչության... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 20.02.2019 22.02.2019
2033 04.10.2016 Mute refusal Ծառայողական մեքենաների կրճատում. 2016թ.-ի հուլիսի 13-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ նախագահի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 14.07.2016 -
1914 03.06.2016 On time full response Ծառայողական ավտոմեքենաներ.2016թ.-ի մարտի 16-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Նախագահի աշխատակազմին՝ խնդրելով տեղեկություններ աշխատակազմի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 16.03.2016 22.03.2016
1731 24.08.2015 On time full response 2015թ.-ի հուլիսի 31-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Նախագահի աշխատակազմին` խնդրելով տեղեկություններ Ֆրանսիայի Կանն քաղաքում անցկացվող միջազգային... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 31.07.2015 06.08.2015
1585 06.05.2015 Incomplete response 2015թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ նախագահի աշխատակազմին՝ խնդրելով տեղեկություններ նախագահի աշխատակազմի ծառայողական... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.02.2015 02.03.2015
1166 16.07.2013 Unjustified answer 2013թ.-ի ապրիլի 18-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Նախագահի աշխատակազմին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի կողմից... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 18.04.2013 29.04.2013
1219 16.07.2013 Late full response 2013թ.-ի մայիսի 7-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Նախագահի աշխատակազմին` խնդրելով տեղեկություններ ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի կողմից դրամաշնորհ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 07.05.2013 23.05.2013
1129 15.05.2013 Mute refusal 2013թ.-ի փետրվարի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային փոստի միջոցով տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել ՀՀ նախագահի աշխատակազմին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2012թ.-ին... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.02.2013 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

02.07.2019 #2752 - Ministry of Foreign Affairs

Էլեկտրոնային ծառայություններ:Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի հուլիսի 2-ին դիմել էր արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե Ձեր ղեկավարած գերատեսչության կողմից ինչ էլեկտրոնային ծառայություններ են գործարկվում

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.