GiveMeInfo project

Ministry of Culture (until 2019 June)

Cases

Total number of requests: 56

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2691 04.06.2019 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Մշակույթի նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել կամ վերամշակվել 2014-2019... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 16.05.2019 22.05.2019
2664 08.04.2019 On time full response Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայյի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 2-ին դիմել էր Մշակույթի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 02.04.2019 03.04.2019
2612 26.02.2019 On time full response Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր Մշակույթի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել Գերատեսչության... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 20.02.2019 25.02.2019
2579 06.02.2019 On time full response Պարգևավճարներ 2016, 2017, 2018 թթ. դեկտեմբեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի հունվարի 29-ին դիմել էր Մշակույթի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել 2016,... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 29.01.2019 05.02.2019
2524 24.12.2018 On time full response Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 10-ին դիմել էր ՀՀ Մշակույթի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 10.12.2018 12.12.2018
2469 07.11.2018 On time full response 2017 թ. և 2018թ.-ին նախարարության կողմից տրամադրված նվիրատվություններ և նվիրաբերություններ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի սեպտեմբերի... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 09.11.2018 -
2459 24.08.2018 Late full response 2017 թ. և 2018թ.-ին ՀՀ պետական բյուջեից ՀԿ-ներին տրամադրված դրամաշնորհներ և սուբսիդիաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի օգոստոսի 15-ին դիմել... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն ՀԿ 15.08.2018 23.08.2018
2412 16.06.2018 On time full response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի հունիսի 12-ին դիմել էր նախարարություն` խնդրելով տրամադրել տեղեկություն գերատեսչությունում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.06.2018 15.06.2018
2394 04.06.2018 Incomplete response Թափուր հաստիքներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի մայիսի 23-ին դիմել էր նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել գերատեսչությունում առկա թափուր... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.05.2018 25.05.2018
2361 14.05.2018 On time full response Ֆինանսական հաշվետվություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի մայիսի 5-ին դիմել էր նախարարություն` խնդրելով տրամադրել նախարարության` 2018 թվականի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.05.2018 11.05.2018

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

28.10.2022 #3460 - The RA Police

Համակարգչային հանցագործություններ:2022 թվականի հոկտեմբերի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Ոստիկանությանը՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ, 2020, 2021, 2022 թվականներին Հայաստանում գրանցված և բացահայտված համակարգչային հանցագործության դեպքերի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.