GiveMeInfo project

Davtashen administrative district

Cases

Total number of requests: 6

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2587 07.03.2019 On time full response Պարգևավճարներ 2016, 2017, 2018 թթ. դեկտեմբեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի հունվարի 30-ին դիմել էր Երևան քաղաքի Դավիթաշեն վարչական շրջան խնդրելով... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 30.01.2019 31.01.2019
2112 18.10.2016 Late full response Խնամակալության վերաբերյալ տեղեկություն. 2016թ.ի հոկտեմբերի 4-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջան՝ խնդրելով տրամադրել խնամակալության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 04.10.2016 10.10.2016
2126 12.10.2016 On time full response Կնքված պայմանագրեր: 2016թ.ի հոկտեմբերի 7-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջան՝ խնդրելով տրամադրել 2016թ.-ի 3-րդ եռամսյակում գնումների... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 07.10.2016 10.10.2016
816 23.02.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանին և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ վարչական շրջանի ինտերնետային կայքի և ներքին ցանցի վերաբերյալ: Վարչական շրջանը... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 19.01.2010 22.01.2010
771 20.02.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանին` խնդրելով հաըտնել կա արդյոք Դավթաշենում "Մակու" կոչվող համատիրություն, և եթե այո, ապա որ շենքերն է... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.11.2009 09.11.2009
488 02.08.2011 On time full response 2010թ.-ի հունիսի 28-ին ԻԱԿ-ը գրավոր հարցմամբ Դավթաշեն վարչական շրջանին խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ վարչական շրջանում գործող վճարովի ավտոկայանատեղերի վերաբերյալ: Հարցումն ուղարկելուց 9 օր... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 28.06.2010 07.07.2010

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.11.2019 #2858 - Ministry of Defense

Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի՞ էլեկտրոնային հարցում է ստացել Ձեր ղեկավարած գերատեսչությունը 2018 և 2019 թթ.-ին՝ ըստ տարիների:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.