GiveMeInfo project

Malatia-Sebastia administrative district

Cases

Total number of requests: 10

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
3051 17.07.2020 Incomplete response COVID-19: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունիսի 30-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի վարչական շրջանի... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 30.06.2020 03.07.2020
2590 13.02.2019 Late full response Պարգևավճարներ 2016, 2017, 2018 թթ. դեկտեմբեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի հունվարի 30-ին դիմել էր Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան խնդրելով... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 30.01.2019 08.02.2019
2129 06.02.2017 Incomplete response Կնքված պայմանագրեր: 2016թ.ի հոկտեմբերի 7-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան՝ խնդրելով տրամադրել 2016թ.-ի 3-րդ եռամսյակում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 07.10.2016 13.10.2016
2115 14.10.2016 Late full response Խնամակալության վերաբերյալ տեղեկություն. 2016թ.ի հոկտեմբերի 4-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան՝ խնդրելով տրամադրել... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 04.10.2016 12.10.2016
1311 08.11.2013 On time full response 2013թ.-ի հոկտեմբերի 18-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը Երևան քաղաքի Բաբաջանյան 18 շենքի բնակիչների խնդրանքով տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևանի քաղաքի Մլաթիա-Սեբաստիա... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 18.10.2013 25.10.2013
819 23.02.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանին և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ վարչական շրջանի ինտերնետային կայքի և ներքին ցանցի վերաբերյալ: Հարցման... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 19.01.2010 22.01.2010
697 20.02.2012 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիան վարչական շրջանին` խնդրելով տեղեկություններ վճարովի ավտոկայանատեղերի վերաբերյալ: Վարչական շրջանը հարցմանը լիարժեք պատասխան է... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 25.02.2009 09.03.2009
505 02.08.2011 On time full response ԻԱԿ-ին էր դիմել քաղաքացի Ա. Ամիրխանյանը` խնդրելով օգնել իրեն նախկին Հաղթանակ գյուղում գտնվող հողատարածքի վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու հարցում: Ուստի, ԻԱԿ-ը քաղաքացուն անհրաժեշտ տեղեկությունը... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 15.06.2010 24.06.2010
486 02.08.2011 Incomplete response ԻԱԿ-ը Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանից խնդրել էր տեղեկություններ վարչական շրջանում գործող վճարովի ավտոկայանատեղերի վերաբերյալ: Հարցումն ուղարկելուց 9 օր անց վարչական շրջանը պատասխանել էր ԻԱԿ-ի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 28.06.2010 07.07.2010
475 02.08.2011 Late full response ԻԱԿ-ը դիմել էր Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանին` խնդրելով հայտնել հաշվառված է արդյոք Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Հաղթանակ թաղամասի 5-րդ փողոցի թիվ 82 հողատարածքը (200քմ) վարչական... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.08.2010 31.08.2010

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.