GiveMeInfo project

Qanaqer-Zeytun administrative district

Cases

Total number of requests: 6

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2584 01.03.2019 Late full response Պարգևավճարներ 2016, 2017, 2018 թթ. դեկտեմբեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի հունվարի 30-ին դիմել էր Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան խնդրելով... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 30.01.2019 13.02.2019
2139 08.02.2017 Incomplete response Խնամակալության վերաբերյալ տեղեկություն. 2016թ.ի հոկտեմբերի 14-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան՝ խնդրելով տրամադրել... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 14.10.2016 21.10.2016
2108 31.10.2016 Unjustified answer Խնամակալության վերաբերյալ տեղեկություն. 2016թ.ի հոկտեմբերի 4-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան՝ խնդրելով տրամադրել... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 04.10.2016 -
2122 20.10.2016 Mute refusal Կնքված պայմանագրեր: 2016թ.ի հոկտեմբերի 7-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան՝ խնդրելով տրամադրել 2016թ.-ի 3-րդ եռամսյակում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 07.10.2016 -
825 23.02.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանին և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ վարչական շրջանի ինտերնետային կայքի և ներքին ցանցի վերաբերյալ: Հարցմանը... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 19.01.2010 20.01.2010
481 02.08.2011 On time full response 2010թ.-ի հունիսի 28-ին ԻԱԿ-ը դիմել էր Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ վարչական շրջանում գործող վճարովի ավտոկայանատեղերի վերաբերյալ: Հարցումն ուղարկելուց 8 օր... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 28.06.2010 06.07.2010

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

03.10.2019 #2816 - State market control inspectorate

ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 3-ին դիմել էր շուկայի վերահսկողության պետական տեսչություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու պաշտոնատար անձը (խնդրում ենք նշել անունը,...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.