GiveMeInfo project

Office of Prime Minister

Cases

Case #3588

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 11.04.2024

Request Date 20.03.2024

Response date 20.03.2024

Full Name Ինֆորմացիայաի ազատության կենտրոն

Case Description Լրագրողները Եռաբլուրում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Վարչապետի ախատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ մարտի 5-ին ՀՀ վարչապետի՝ Եռաբլուր կատարած այցի ժամանակ Պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների և ոստիկանների կողմից լրագրողների հեռացնելու պատճառների վերաբերյալ։ քանի որ ոստիկանները պատճառաբանել են, որ պետք էր նախապես հավատարմագրվել, ԻԱԿ-ը խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե երբ է հայտարարվել Եռաբլուրում միջոցառման լուսաբանման հավատարմագրման մասին ու ինչ ժամկետ է սահմանվել դիմելու համար, ինչպես նաև միջոցառումը լուսաբանելու համար հավատարմագրված լրագրողների ցանկը։ Հարցման առիթ էր դարձել ԱՌԱՎՈՏ թերթի լրագրող Հռիփիմե Ջեբեջյանի դիմում։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.