GiveMeInfo project

Տավուշի մարզպետարան

Cases

Case #3283

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 30.04.2021

Request Date 20.04.2021

Response date 26.04.2021

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Գաղտնազերծված փաստաթղթեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 թվականի ապրիլի 20-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել գերատեսչության աշխատակազմի տնօրինության տակ գտնվող այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնք գաղտնազերծվել են 2020 թվականի ընթացքում, ինչպես նաև տրամադրել պաշտոնական կայքի այն էջի հղումը, որտեղ հրապարակվել են գաղտնազերծված փաստաթղթերը կամ դրանց բացակայության վերաբերյալ տեղեկությունները:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.