GiveMeInfo project

Office of Prime Minister

Cases

Case #3151

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 18.09.2020

Request Date 15.09.2020

Response date 18.09.2020

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել , թե տեղեկություն ստանալու քանի հարցում է ստացել այս կառույցը 2020թ․ մարտի 16-ից սեպտեմբերի 15-ը ներառյալ։ Ինչպես նաև խնդրել ենք նշել, թե հարցումներից քանիսն են ստացվել թղթային, քանիսն էլեկտրոնային եղանակով և քանիսը՝ e-request.am համակարգի միջոցով։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

15.11.2020 #3169 - Statistics Committee

Պատերազմ։ Նոյեմբերի 15-ին քաղաքացի Մուշեղ Հովսեփյանը հարցում է ուղարկել ՀՀ վիճակագրական կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից պատերազմի՝ երկրի տնտեսական, ժողովրդագրական և սոցիալական իրավիճակի վրա ունեցած ազդեցության դիտարկման համար վիճակագրական ծրագրի կազմման,...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.