GiveMeInfo project

Ministry of Healthcare

Cases

Case #3045

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 22.06.2020

Request Date 10.06.2020

Response date 15.06.2020

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description COVID-19։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունիսի 15-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Առողջապահության նախարարություն ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե 2020 թ. հունիսի 10-ի դրությամբ COVID19-ի ախտորոշման թեստերից քանիսն են արվել անվճար (այսինքն՝ պետական բյուջեով եւ նվիրատվություններով ձեռք բերված) և քանիսը վճարովի (այսինքն՝ քաղաքացիների միջոցներով)։← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

30.06.2020 #3070 - Qanaqer-Zeytun administrative district

COVID-19: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունիսի 30-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված այն ծրագրերի/միջոցառումների ցանկը, որոնք հետաձգվել կամ չեղարկվել են Նոր...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.