GiveMeInfo project

Office of Prime Minister

Cases

Case #3033

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 09.06.2020

Request Date 28.05.2020

Response date 08.06.2020

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թ.-ի մայիսի 28-ին դիմել էր Վարչապետի աշխատակազմ խնդրելով տրամադրել «Գեոտեխմին» ընկերության կողմից Թեղուտի պոչամբարի վերաբերյալ «Գեոտեխմին» ընկերության կողմից Թեղուտի պոչամբարի վերաբերյալ կատարած ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացնող զեկույցի նախագծային տարբերակը և/կամ զեկույցը, եթե այն արդեն վերջնական բովանդակությամբ առկա է։← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

30.06.2020 #3058 - Arabkir administrative district

COVID-19: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունիսի 30-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված այն ծրագրերի/միջոցառումների ցանկը, որոնք հետաձգվել կամ չեղարկվել են Նոր...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.