GiveMeInfo project

RA Minister of Environment

Cases

Case #3030

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 09.06.2020

Request Date 05.03.2020

Response date 11.03.2020

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description ՏԱ օրենքի փոփոխության նախագիծ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը մարտիի 5-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել մանրամասն տեղեկություններ, թե ինչ փուլում է «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը և ինչ ժամանակահատված է նախատեսված նախագծի ընդունմանն ուղղված գործընթացների համար:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

30.06.2020 #3070 - Qanaqer-Zeytun administrative district

COVID-19: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունիսի 30-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված այն ծրագրերի/միջոցառումների ցանկը, որոնք հետաձգվել կամ չեղարկվել են Նոր...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.