GiveMeInfo project

RA Minister of Environment

Cases

Case #2932

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 27.02.2020

Request Date 23.02.2020

Response date 27.02.2020

Full Name Շուշան Դոյդոյան

Case Description Վառելիքի ծավալներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը փետրվարի 23-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել Գերատեսչության կողմից 2017 և 2019 թթ.-ի ընթացքում ձեռք բերած վառելիքի ծավալների վերաբերյալ:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.03.2020 #2969 - Սյունիք

Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2019: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի մարտի 6-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել՝ խնդրելով տրամադրել Մարզպետարանի աշխատակազմի տնօրինության տակ գտնվող այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնք գաղտնազերծվել են 2019 թվականի ընթացքում, ինչպես նաև պաշտոնական կայքի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.