GiveMeInfo project

Ministry of Healthcare

Cases

Case #2890

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 28.12.2019

Request Date 11.12.2019

Response date 17.12.2019

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Բժշկական տեղեկանք։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դեկտեմբերի 3-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Առողջապահության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել այն մասին, թե ինչ իրավական հիմքով են դպրոցներում ընդունելության ժամանակ աշակերտներից պահանջում առողջության մասին տեղեկանք՝ բժշկական հաստատությունից (26 ձև) և արդյոք այդ տեղեկանքի տրամադրման գործընթացը պարտադիր բնույթ ունի, թե ծնողը կարող է հրաժարվել՝ ըստ հայեցողության:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #3012 - State Revenue Committee

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.