GiveMeInfo project

RA Minister of High-Tech Industry

Cases

Case #2778

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 22.10.2019

Request Date 17.09.2019

Response date 23.09.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբերի 17-ին դիմել էր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու պաշտոնատար անձը (խնդրում ենք նշել անունը, ազգանունը, իր հետ կապի միջոցները),տեղադրվա՞ծ է արդյոք ՏԱ համար պատասխանատու պաշտոնատար անձի մասին տեղեկատվությունը Ձեր գերատեսչության կայքում (եթե այո, ապա խնդրում ենք նշել հիպերհղումը),խնդրում ենք տրամադրել այն իրավական ակտի պատճենը, որով նշանակվել է ՏԱ համար պատասխանատու պաշտոնատար անձը:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.11.2019 #2858 - Ministry of Defense

Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի՞ էլեկտրոնային հարցում է ստացել Ձեր ղեկավարած գերատեսչությունը 2018 և 2019 թթ.-ին՝ ըստ տարիների:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.