GiveMeInfo project

Office of Prime Minister

Cases

Case #2738

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 19.06.2019

Request Date 03.06.2019

Response date 07.06.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Հաղորդակցման ռազմավարություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի հունիսի 3-ին դիմել էր վարչապետի աշխատակազմին՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե ունի արդյոք ՀՀ կառավարությունը հաղորդակցության հայեցակարգ,ռազմավարություն,եթե ունի,ապա տրամադրել այդ փաստաթղթի պատճեն, սիկ եթե ոչ, ապա նել թե երբ է նախատեսվում մշակել և ընդունել ՀՀ կառավարության հաղորդակցման գործընթացները կարգավորող փաստաթղթերը: Նշենք, որ վարչապետի աշխատակազմը մեր հարցմանը պատասխանել է բանավոր:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #2989 - Scientific-Practical Center օf Forensic Medicine SNCO

Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Ռուզաննա Ադանուլյանը դիմել էր Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն՝ խնդրելով աջակցել իրեն տեղեկատվություն ստանալու հարցում: 2019 թ.-ի փետրվարի 28-ին ԻԱԿ-ը դիմել էր ՀՀ ԱՆ Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն՝ խնդրելով տրամադրել 2014 և 2015 թ.-ի երրորդ եռամսյակի (հոկտեմբերի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.