GiveMeInfo project

Office of Prime Minister

Cases

Case #2730

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 13.06.2019

Request Date 31.05.2019

Response date 04.06.2019

Full Name ‹‹Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն›› ՀԿ

Case Description Վարչապետի հանձնարարական: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 31-ին դիմել էր վարչապետի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հանձնարարականի պատճենը,որով վարչապետը հանձնարարել է պետական կառավրման մարմիններին սոցիալական ցանցերում բացել և վարել պաշտոնական էջեր:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.11.2019 #2858 - Ministry of Defense

Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի՞ էլեկտրոնային հարցում է ստացել Ձեր ղեկավարած գերատեսչությունը 2018 և 2019 թթ.-ին՝ ըստ տարիների:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.