GiveMeInfo project

Ministry of Healthcare

Cases

Case #2716

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 06.07.2019

Request Date 16.05.2019

Response date 22.05.2019

Full Name Վարդուհի Հովհաննիսյան

Case Description Քաղաքացու հարցում:Քաղաքացի Վարդուհի Հովհաննիսյանը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Առողջապահության նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե 2019 թվականի բյուջեի կատարման 1ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

31.07.2019 #2758 - RA National Assembly

Քաղաքացու հարցում: Ինֆորմացիայի ազատության կենտոն էր դիմել քաղաքացի Գայանե Գասոյանը խնդրելով աջակցել իրեն տեղեկություն ստանալու հարցում:2019թ.-ի հուլիսի 31-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտոնը դիմել էր ՀՀ Ազգային ժողով՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի՞ հոգուց է բաղկացած ԱՄՆ...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.