GiveMeInfo project

State service for food safety

Cases

Case #271

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 15.03.2020

Request Date 24.05.2011

Response date 31.05.2011

Full Name Զառա Բաթոյան

Case Description Հաշմանդամ Զ. Բաթոյանը 2011թ.-ի մայիսի 24-ին գրավոր հարցմամբ Սննդամթերքի անվտանգության և անասնաբուժական պետական տեսչությանը խնդրել էր հայտնել, հարմարեցրա՞ծ է արդյոք տեսչության շենքը հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, եթե այո` ի՞նչ հարմարություններ կան ստեղծված, ունի՞ արդյոք տեսչությունը հաշմանդամ աշխատակիցներ, եթե այո, ապա քանի՞ հաշմանդամ աշխատակից ունի, ի՞նչ հաշմանդամություն ունեն նրանք (հաշմանդամության տեսակը և կարգը): Տեսչությունը հարցումն ուղարկելուց 7 օր հետո տրամադրել է լիարժեք պատասխան: Նշենք, որ պատասխան գրությունն ուղարկվել է նույն օրը, որով թվագրված է:← Back to list

Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

30.06.2020 #3058 - Arabkir administrative district

COVID-19: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունիսի 30-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված այն ծրագրերի/միջոցառումների ցանկը, որոնք հետաձգվել կամ չեղարկվել են Նոր...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.