GiveMeInfo project

State Revenue Committee

Cases

Case #2638

Response type Late full response

Request type Electronic

Entry date 03.04.2019

Request Date 13.03.2019

Response date 25.03.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Ներկրող ընկերությունների անվանացանկ 2016-2018 թթ.: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ.-ի մարտի 13-ին դիմել էր Պետական եկամուտների կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել 2016, 2017, 2018 թվականների ընթացքում բենզին, շաքարավազ, կարագ, ցորեն, ալյուր և բանան ներկրող ընկերությունների անվանացանկը:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #2931 - National Security Service

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին դիմել է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.