GiveMeInfo project

Office of Prime Minister

Cases

Case #2629

Response type Late full response

Request type Electronic

Entry date 18.03.2019

Request Date 01.03.2019

Response date 12.03.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել աշխատակազմի տնօրինության տակ գտնվող այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնք գաղտնազերծվել են 2018 թվականի ընթացքում: Վարչապետի աշխատակազմը պատասխանել է հարցմանը 2019 թ.-ի փետրվսրի 26-ին (http://www.givemeinfo.am/hy/case/2623/): Չստանալով լիարժեք պատասխան՝ 2019 թ-ի մարտի 1-ին ԻԱԿ-ը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է դիմել կրկնակի հարցումով՝ խնդրելով տրամադրել 2018 թվականի ընթացքում գաղտնազերծված փաստաթղթերի քանակը և դրանց ցանկը:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

02.07.2019 #2752 - Ministry of Foreign Affairs

Էլեկտրոնային ծառայություններ:Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի հուլիսի 2-ին դիմել էր արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե Ձեր ղեկավարած գերատեսչության կողմից ինչ էլեկտրոնային ծառայություններ են գործարկվում

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.