GiveMeInfo project

The RA Police

Cases

Case #2625

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 04.03.2019

Request Date 25.02.2019

Response date 04.03.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Վարչական տույժ և բողոքարկում: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 25-ին դիմել էր ՀՀ Ոստիկանություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե վարչական տույժ նշանակելու մասին ՃՈ քանի որոշում է բողոքարկվել քաղաքացիների կողմից 2016,2017,2018 թվականների ընթացքում և դրանցից քանիսն է բեկանվել:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

31.07.2019 #2758 - RA National Assembly

Քաղաքացու հարցում: Ինֆորմացիայի ազատության կենտոն էր դիմել քաղաքացի Գայանե Գասոյանը խնդրելով աջակցել իրեն տեղեկություն ստանալու հարցում:2019թ.-ի հուլիսի 31-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտոնը դիմել էր ՀՀ Ազգային ժողով՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի՞ հոգուց է բաղկացած ԱՄՆ...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.