GiveMeInfo project

State service for food safety

Cases

Case #1605

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 15.03.2020

Request Date 23.02.2015

Response date 26.02.2015

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2015թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ ծառայության ծառայողական ավտոմեքենաների վերաբերյալ: Ծառայությունը լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 3 օր անց:← Back to list

Request
Related files
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

30.06.2020 #3058 - Arabkir administrative district

COVID-19: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունիսի 30-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված այն ծրագրերի/միջոցառումների ցանկը, որոնք հետաձգվել կամ չեղարկվել են Նոր...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.