GiveMeInfo project

State service for food safety

Cases

Case #125

Response type Mute refusal

Request type Written

Entry date 15.03.2020

Request Date 02.06.2011

Full Name Գևորգ Հայրապետյան

Case Description Իրավաբան Գ. Հայրապետյանը 2011թ.-ի հունիսի 2-ին փոստով գրավոր հարցում էր ուղարկել Սննդամթերքի անվտանգության և անասնաբուժական պետական տեսչություն և խնդրել էր հայտնել, եղե՞լ են արդյոք քաղաքացիական կամ վարչական դատական գործեր ընդդեմ տեսչության 2010թ.-ին, եթե այո, ապա քանի՞ գործ է եղել, ովքե՞ր են եղել հայցվորները, ի՞նչ ելք է ունեցել գործերից յուրաքանչյուրը: Նաև խնդրել էր տրամադրել յուրաքանչյուր գործով դատարանի վճռի պատճենը: Գ. Հայրապետյանի հարցումը մնացել է անպատասխան:← Back to list

Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

30.06.2020 #3058 - Arabkir administrative district

COVID-19: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունիսի 30-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված այն ծրագրերի/միջոցառումների ցանկը, որոնք հետաձգվել կամ չեղարկվել են Նոր...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.