GiveMeInfo project

"Yerevan city" supermarket

Cases

Case #1071

Response type Mute refusal

Request type Written

Entry date 06.11.2012

Request Date 12.10.2012

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2012թ.-ի հոկտեմբերի 12-ին փոստով ուղարկված տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը "Երևան Սիթի" սուպերմարկետների ցանցին խնդրել էր հայտնել, թե 2011թ. և 2012թ. երբ և որտեղ են հրապարակվել ՏԱ մասին ՀՀ օրենքով սահմանված պարտադիր հրապարակման ենթակա տեղեկությունները: Սուպերմարկետը հարցմանը չի պատասխանել:← Back to list

Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.05.2022 #3398 - Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Պատերազմ և ջրային ռեսուրսներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Կանաչ Հայաստան» բնապահպանական, կրթական ՀԿ-ն՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ 2022 թվականի ապրիլի 25-ին ՀԿ-ն ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 44-օրյա...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.