GiveMeInfo project

School number 61 named after Gevorg Atabekyan

Cases

Case #1062

Response type Incomplete response

Request type Written

Entry date 19.12.2012

Request Date 12.09.2012

Response date 18.09.2012

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2012թ.-ի սեպտեմբերի 12-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցմամբ դիմել էր Գևորգ Աթարբեկյանի անվան թիվ 61 դպրոցին՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ դպրոցում 1-ին դասարանի ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի վերաբերյալ: Նշենք, որ դպրոցը չէր պատասխանել Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կողմից 2012թ.-ի օգոստոսի 17-ին ուղարկված նույնաբովանդակ հարցմանը: Կրկնակի հարցումն ուղարկելուց 6 օր անց դպրոցն էլեկտրոնային փոստի միջոցով տրամադրել է թերի պատասխան: Պատասխանը համարվել է թերի, քանի որ չի ներառել խնդրված տեղեկությունների մի մասը:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.