GiveMeInfo project

School number 61 named after Gevorg Atabekyan

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1062 19.12.2012 Incomplete response 2012թ.-ի սեպտեմբերի 12-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցմամբ դիմել էր Գևորգ Աթարբեկյանի անվան թիվ 61 դպրոցին՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ դպրոցում 1-ին... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.09.2012 18.09.2012
1022 03.10.2012 Mute refusal Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի օգոստոսի 17-ին ուղարկված տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ Գևորգ Աթարբեկյանի անվան թիվ 61 դպրոցին խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ դպրոցում 1-ին... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.08.2012 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

18.09.2020 #3157 - Jermuk Municipality

Բյուջե, Ջերմուկ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 18-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի տնօրեն Շուշան Դոյդոյանը հարցում է ուղարկել Ջերմուկի համայնքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել Ջերմուկի համայնքապետարանի 2019թ. բյուջեի վերաբերյալ տեղեկություններ և դրա կատարման հաշվետվությունը։

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.