GiveMeInfo project

"Nor Zovk" supermarket

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1072 06.11.2012 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի հոկտեմբերի 12-ին տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ "Նոր Զովք" սուպերմարկետների ցանցին խնդրել էր հայտնել, թե 2011թ. և 2012թ. երբ և որտեղ են... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.10.2012 25.10.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

01.04.2021 #3235 - Գեղարքունիքի մարզպետարան

Ծնելիություն Գեղարքունիք։ 2021 թվականի ապրիլի 1-ին քաղաքացի Մարիամ Ղազարյանը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Գեղարքունիքի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել մարզի ծնելության վերաբերյալ տվյալներ2002 և 2020 թվականների համար։ Պատասխան գրությամբ մարզպետարանը նշել է, որ հարցմամբ պահանջված...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.