GiveMeInfo project

ՀՀ Նախագահի վերահսկողական ծառայություն

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1067 20.11.2012 Unjustified answer Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի հոկտեմբերի 8-ին տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Նախագահի վերահսկողական ծառայությանը՝ խնդրելով տրամադրել 2012թ. պետական գնումների... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 08.10.2012 23.10.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

18.09.2023 #3532 - RA Minister of Economy

Զգայուն ապրանքների ցանկ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է Էկոնոմիկայի նախարարության «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ն 2021, 2022 և 2023...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.